อาหารสำหรับหญิงวัยทอง
อาหารสำผรับสตรีวัยทอง ึ่งประกอบด้วยเนื้อหาด้านโภชนาการ
และตำรับสำหรับหญิงวัยทอง อย่างง่ายๆ เพื่อสตรีวัยทองจะได้มีความรู้
ความเข้าใจ ด้านโภชนาการอย่างถูกต้องอันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน

ตำรับอาหารพืชผักพื้นบ้าน
กองโภชนาการได้นำพืชผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์และคุณค่าต่างๆทางโภชนาการ มารวบรวม และพัฒนาเป็นตำรับขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้แก ่ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากพืชผักพื้นบ้านเหล่านี้

http://nutrition.anamai.moph.go.th/image/p4.jpg

อาหารเฉพาะโรคสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มที่นับวันมีจำนวนมากและประสบปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ

http://nutrition.anamai.moph.go.th/image/p5.jpg

ตำรับอาหารป้องกันโรค
การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโชนาการ ที่เหมาะสมการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง

http://nutrition.anamai.moph.go.th/image/food%20child.gif

คู่มือตำรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียน
เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเฉพาะท้องถิ่นภาคเหนือที่มีชาวไทยภูเขาผ่าต่าง ๆ อยู่จำนวนมาก

http://nutrition.anamai.moph.go.th/single-plate.files/image002.jpg

โภชนาการกับอาหารจานเดียว
คู่มือตำรับอาหารจานเดียว ที่มีคุณค่าสำหรับเด็กวัยเรียนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนหรือจัดเลี้ยงอาหารสถาบันอื่น ๆ ที่มีการบริโภคอาหารคนจำนวนมากที่ถูกต้อง

http://nutrition.anamai.moph.go.th/pr-nutri.files/image002.jpg

หนังสือคู่มือการส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน
กองโภชนาการ กรมอนามัย จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือการส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียนขึ้น ซึ่งคู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมโภชนาการในกลุ่มเป้าหมายให้มีสภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์แข็งแรง

http://nutrition.anamai.moph.go.th/image/p15.jpg

อาหารหญิงตั้งครรภ์ 4 ภาค
คู่มืออาหารเล่มนี้ได้พยายามเสนอรูปแบบอาหารประจำถิ่นของ 4 ภาค
ในประเทศไทย ซึ่งได้วิเคราะห์และทดลองแล้ว โดยนักโภชนาการ ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับหญิงตั้งครรภ์

http://nutrition.anamai.moph.go.th/image/p18.jpg

คู่มือตำรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียน
เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเฉพาะท้องถิ่นภาคเหนือที่มี
ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆอยู่จำนวนมาก

http://nutrition.anamai.moph.go.th/image/p30.jpg

ตำรับอาหารจากข้าวกล้อง
การทำความรู้จักกับข้าวกล้องพร้อมทั้งเมนูอาหารที่ผลิตมาจากข้าวกล้อง

http://nutrition.anamai.moph.go.th/image/p31.jpg

ตำรับอาหารสำหรับวัยทอง
ชายและหญิงที่เข้าสู่วัยทองเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งมีสาเหตุใหญ่
มาจากการลดลงของฮอร์โมน เนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

http://nutrition.anamai.moph.go.th/image/p32.jpg

ตำรับอาหารพืชผักสมุนไพร
กองโภชนาการ ได้นำพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์และคุณค่าต่างๆทางยาและโภชนาการ มารวบรวม และพัฒนาเป็นตำราเผยแพร่

http://nutrition.anamai.moph.go.th/image/launch.gif

ตำรับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าราคาเยาสำหรับเด็กวัยเรียน
การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา มีความจำเป็นมาก โดยเฉพาะการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่า สำหรับเด็กวัยเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน

http://nutrition.anamai.moph.go.th/image/p20.jpg

อาหารเพิ่มความสูง
เด็กวัยเรียน (อายุ 6-19 ปี) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการส่งเสริม
การเจริญเติบโตให้มีรูปร่างได้สัดส่วน