ข่าวประชาสัมพันธ์

19
29 ต.ค. 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

ด้วย พบ. ได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของบุคลากร สป.ยธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สป.ยธ. มีเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรมรวมทั้งการพัฒนาบุคลากร สป.ยธ. จะได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง    ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปยธ.ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม และลงนามในประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

119
08 พ.ค. 2562

โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดโครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ตามแนวทางของสำนักงาน กพร. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพมหานคร 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562   ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 3. การประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วันที่ 5 เมษายน 2562    ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ นำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม สป.ยธ. ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) แนวคิดเรื่องวงจรคุณภาพ (PDCA หรือ “Deming Cycle”) มาจัดทำร่างแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565   ภาพกิจกรรม >>>

0
08 พ.ค. 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒ การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562     ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในสังกัด สป.ยธ.   ภาพกิจกรรม >>>

องค์ความรู้

วารสาร

11
คู่มือวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
28 ต.ค. 2562

คู่มือวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

12
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
28 ต.ค. 2562

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

21
สรุปการถอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานจากผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Top Executive Sharing)
09 ต.ค. 2562

สรุปการถอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานจากผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Top Executive Sharing)