ข่าวประชาสัมพันธ์

54
29 ต.ค. 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

ด้วย พบ. ได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของบุคลากร สป.ยธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สป.ยธ. มีเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรมรวมทั้งการพัฒนาบุคลากร สป.ยธ. จะได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง    ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปยธ.ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม และลงนามในประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

องค์ความรู้

วารสาร

7
คู่มือ กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงงาน (SUGGESTION SYSTEM)
23 ม.ค. 2563

คู่มือ กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงงาน (SUGGESTION SYSTEM)

38
คู่มือวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
28 ต.ค. 2562

คู่มือวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

42
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
28 ต.ค. 2562

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม