ข่าวประชาสัมพันธ์

110
08 พ.ค. 2562

โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดโครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ตามแนวทางของสำนักงาน กพร. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพมหานคร 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562   ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 3. การประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วันที่ 5 เมษายน 2562    ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ นำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม สป.ยธ. ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) แนวคิดเรื่องวงจรคุณภาพ (PDCA หรือ “Deming Cycle”) มาจัดทำร่างแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565   ภาพกิจกรรม >>>

0
08 พ.ค. 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒ การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562     ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในสังกัด สป.ยธ.   ภาพกิจกรรม >>>

0
07 พ.ค. 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1 การเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1 การเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มีรายละเอียดดังนี้ 1. การนำเสนอผลงานกิจกรรมใหม่ๆของ สป.ยธ. ดังนี้        1. เกณฑ์มาตรฐานกลาง 5ส สป.ยธ. นำเสนอโดย นายอนุ  เพ็ชรัตน์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        2. วัฒนธรรมองค์กร สป.ยธ. นำเสนอโดย นางสาวจันทร์จิรา สรงชล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 2. กิจกรรมเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอความคิดเห็น 4 ประเด็น ดังนี้        1. ความประทับใจในองค์กร        2. ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในองค์กร        3. ต้องการอะไรจากองค์กร        4. ท่านทำอะไรที่ดีต่อองค์กรบ้าง 3. กิจกรรมระดมสมองออกแบบ LOGO 5ส สป.ยธ.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันออกแบบ LOGO 5ส สป.ยธ. 4. กิจกรรมคิดวิเคราะห์ปัญหา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มร่วมกันระดมสมอง คิดวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยด้านบวก และด้านลบ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน 5ส สป.ยธ. ดังนี้        วิเคราะห์ภาพรวมของการดำเนินงาน 5ส สป.ยธ. โดยส่วนมากประเมินให้อยู่ในระดับ 3 จาก 5 ระดับ (ปานกลาง)        ปัจจัยด้านบวก เช่น มีการประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน ผู้บริหารให้ความสำคัญ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วน เป็นต้น        ปัจจัยด้านลบ เช่น บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ มีพื้นที่จัดเก็บอย่างจำกัด เรื่อง 5ส ถูกจัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับท้าย เป็นต้น 5. กิจกรรมข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยร่วมกันระดมสมองคิดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากิจกรรม 5ส. สป.ยธ. เชิงสร้างสรรค์ เช่น ผลักดันให้กิจกรรม 5ส. เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ ยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้าน 5ส และ กิจกรรม 5ส สัญจร เพื่อให้คำปรึกษาด้าน 5ส แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น   ภาพกิจกรรม >>>

องค์ความรู้

วารสาร

8
สรุปการถอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานจากผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Top Executive Sharing)
09 ต.ค. 2562

สรุปการถอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานจากผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Top Executive Sharing)

45
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ กระทรวงยุติธรรม
02 ก.ย. 2562

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ กระทรวงยุติธรรม

280
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน
01 พ.ค. 2561

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน