การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของ สป.ยธ. ครั้งที่ 1/2563

คณะทำงานการจัดการความรู้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของ สป.ยธ.

ได้จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของ สป.ยธ. ครั้งที่ 1/2563

ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร สป.ยธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม >>>