การติดตามผลการจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ.

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดโครงการการจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ.  การติดตามผลการจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ.

เพื่อติดตามผลการจัดทำชุดความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ.

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

วิทยากร อ.สราวุฒิ พันธุชงค์ และคณะ

 

 

ภาพกิจกรรม >>>