โครงการการจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ. รุ่นที่ 1

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดโครงการการจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ. รุ่นที่ 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สร. และหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำชุดความรู้ และสามารถจัดทำชุดความรู้ของหน่วยงานได้ 

ช่วงที่ 1 การจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ. รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

 

ภาพกิจกรรม >>>