โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดโครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ตามแนวทางของสำนักงาน กพร.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพมหานคร

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562   ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

3. การประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 5 เมษายน 2562    ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด สป.ยธ. ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ นำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม สป.ยธ. ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) แนวคิดเรื่องวงจรคุณภาพ (PDCA หรือ “Deming Cycle”) มาจัดทำร่างแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565

 

ภาพกิจกรรม >>>