กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒ การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

ในวันที่ 20 มีนาคม 2562     ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพฯ

เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในสังกัด สป.ยธ.

 

ภาพกิจกรรม >>>