กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1 การเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1 การเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มีรายละเอียดดังนี้

1. การนำเสนอผลงานกิจกรรมใหม่ๆของ สป.ยธ. ดังนี้

       1. เกณฑ์มาตรฐานกลาง 5ส สป.ยธ. นำเสนอโดย นายอนุ  เพ็ชรัตน์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

       2. วัฒนธรรมองค์กร สป.ยธ. นำเสนอโดย นางสาวจันทร์จิรา สรงชล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

2. กิจกรรมเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอความคิดเห็น 4 ประเด็น ดังนี้

       1. ความประทับใจในองค์กร

       2. ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในองค์กร

       3. ต้องการอะไรจากองค์กร

       4. ท่านทำอะไรที่ดีต่อองค์กรบ้าง

3. กิจกรรมระดมสมองออกแบบ LOGO 5ส สป.ยธ.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันออกแบบ LOGO 5ส สป.ยธ.

4. กิจกรรมคิดวิเคราะห์ปัญหา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มร่วมกันระดมสมอง คิดวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยด้านบวก และด้านลบ

ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน 5ส สป.ยธ. ดังนี้

       วิเคราะห์ภาพรวมของการดำเนินงาน 5ส สป.ยธ. โดยส่วนมากประเมินให้อยู่ในระดับ 3 จาก 5 ระดับ (ปานกลาง)

       ปัจจัยด้านบวก เช่น มีการประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน ผู้บริหารให้ความสำคัญ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วน เป็นต้น

       ปัจจัยด้านลบ เช่น บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ มีพื้นที่จัดเก็บอย่างจำกัด เรื่อง 5ส ถูกจัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับท้าย เป็นต้น

5. กิจกรรมข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยร่วมกันระดมสมองคิดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากิจกรรม 5ส. สป.ยธ.

เชิงสร้างสรรค์ เช่น ผลักดันให้กิจกรรม 5ส. เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ ยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้าน 5ส และ กิจกรรม 5ส สัญจร เพื่อให้คำปรึกษาด้าน 5ส แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

 

ภาพกิจกรรม >>>