การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

ช่วงที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2562 และช่วงที่ 2 จัดในวันที่ 1 มีนาคม 2562

ณ ห้องสัมมนา 02 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สกธ. อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

ผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย และร่วมกันจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ  จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่

1. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้งานระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.ยธ.

2. การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร บค. สป.ยธ.

3. การพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างผู้ประสานงานโดยใช้สื่อ social media

4. การปรับปรุงคู่มือเส้นทางในการเดินหนังสือให้ตอบสนองต่อการทำงานของ กก. สป.ยธ.

5. การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรกองทุนยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม

6. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการรายงานผลของ สป.ยธ.

 

ภาพกิจกรรม>>>