การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำชุดความรู้โดยการใช้สื่อแบบผสมผสาน

คณะทำงานการจัดการความรู้

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำชุดความรู้โดยการใช้สื่อแบบผสมผสาน
ภายใต้โครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม 2562
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะ ในการจัดทำชุดความรู้โดยการใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบ
สามารถผลิตสื่อนำเสนอชุดความรู้ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ของหน่วยงานได้

 

ภาพกิจกรรม >>>