หัวข้อ "ข้อควรคำนึงถึงในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม"

คณะทำงานการจัดการความรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑
หัวข้อ "ข้อควรคำนึงถึงในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม"
โดย
นางบุญยิ่ง ศรีตัณฑ์ ผอ.กค.
และนางสาวชีวารัตน์ ถนัดทาง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น ๗ กระทรวงยุติธรรม