การฝึกอบรบหลักสูตรนักจัดการความรู้ (KM facilitator) รุ่นที่ ๒

คณะทำงานการจัดการความรู้

การฝึกอบรบหลักสูตรนักจัดการความรู้ (KM facilitator) รุ่นที่ ๒
โดย อ.สราวุฒิ พันธุชงค์
ช่วงที่ ๑ การเรียนรู้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) และกระบวนการจัดทำ KM ในงาน (KM in process)
วันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ และ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ช่วงที่ ๒ การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการทำหน้าที่ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา