หลักสูตร “การจัดทำชุดความรู้ด้วยการใช้เครื่องมือคู่มือการปฏิบัติงาน”

คณะทำงานการจัดการความรู้

หลักสูตร “การจัดทำชุดความรู้ด้วยการใช้เครื่องมือคู่มือการปฏิบัติงาน”
วันที่ ๑๒ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ จากศูนย์พัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑) มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
๒) สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการจัดทำชุดความรู้ของหน่วยงานได้