โครงการ Show and Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

คณะทำงานการจัดการความรู้

โครงการ Show and Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ ชั้น ๒
ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หัวข้อ “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้”
โดย นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์
กิจกรรม “ความสุข ความทรงจำ”
โดย ปยธ. และข้าราชการ สป.ยธ. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การเสวนา หัวข้อ “การก้าวข้ามขีดจำกัดในชีวิต”
วิทยากร:
๑. นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
สาวน้อยคิดบวก นักเรียนไทย ผู้ประสบเหตุตกรถไฟฟ้า ณ ประเทศสิงคโปร์
จนสูญเสียขาทั้งสองข้าง
๒. นายเดชชาติ พวงเกษ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้พิชิตภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง