กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงานตามกฏระเบียบของทางราชการ”

คณะทำงานการจัดการความรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงานตามกฏระเบียบของทางราชการ”
โดย  นายอุทัย  ชาญ  นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวข้อ “How to Official Prototype”
โดย  1. นายธวัชชัย  พลามิตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
       2. นางอมรทิพย์ คล้ายบุญส่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
       3. นางสาวเสาวนีย์ จันทร์ชวลิต นักบริหารจัดการงานยุติธรรม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๑ คน ใช้งบประมาณ ๑๔,๙๒๕ บาท