กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนผลงานให้ประสบความสำเร็จ"

คณะทำงานการจัดการความรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑
หัวข้อ "เทคนิคการเขียนผลงานให้ประสบความสำเร็จ"
โดยมีผู้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
๑ นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร ผอ.สพบ.
๒ นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง หน.สพต.
๓ นางสาวทัศนีย์ สาริกา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กจ.
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น ๙