การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร (KMA)

คณะทำงานการจัดการความรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร (KMA) และการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมที.เค.พาเลซ กรุงเทพมหานคร