การฝึกอบรบหลักสูตรนักจัดการความรู้ (KM facilitator) รุ่นที่ ๑

คณะทำงานการจัดการความรู้

- ช่วงที่ ๑ การเรียนรู้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools)
วันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ โรงแรมดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

- ช่วงที่ ๒ การเรียนรู้กระบวนการจัดทำ KM ในงาน (KM in process)
วันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ โรงแรมที.เค.พาเลซ กรุงเทพมหานคร

- ช่วงที่ ๓ การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการทำหน้าที่ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมที.เค.พาเลซ กรุงเทพฯ