กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

คณะทำงานการจัดการความรู้

สป.ยธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. ครั้งที่ 8

หัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

โดย. อาภารัตน์ ศรีวิเชียร นักวิชาการคลังชำนาญการ

ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7