กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. หัวข้อ Englist conversation

คณะทำงานการจัดการความรู้

สป.ยธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. หัวข้อ Englist conversation
โดย นางสาวชญาณิศ กิจคุณธรรม (ครูป้อนสอนอิงลัช) จำนวน 4 ครั้ง
      ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
      ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
      ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
      ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรมชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

 

รูปภาพกิจกรรม