การเรียนออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ

คณะทำงานการจัดการความรู้

Credit: สำนักงาน ก.พ.

 

แนะนำรายวิชา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบาย:

หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ ประกอบด้วย 5 รายวิชา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
5) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

1. ทำข้อสอบ Pre-Test หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ
2. ศึกษาบทเรียนและผ่านการทำแบบทดสอบหลังเรียนครบทั้ง 5 รายวิชา ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
2.1 เกณฑ์การผ่านคือ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนข้อทั้งหมด
2.2 หากทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่าน สามารถทำแบบทดสอบใหม่ได้อีก 2 ครั้ง
3. ทำข้อสอบ Post-Test หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกณฑ์การผ่านแบบทดสอบหลังเรียน และข้อสอบ Post-Test

1 เกณฑ์การผ่านคือ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนข้อทั้งหมด
2 หากทำแบบทดสอบหลังเรียน/ข้อสอบ Post-Test ไม่ผ่าน สามารถทำแบบทดสอบใหม่ได้อีก 2 ครั้ง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บุคลากรที่ศึกษาหลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ ผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด 
ถือว่าผ่านหลักสูตร และจะได้รับการแจ้งเกณฑ์การผ่านแบบทดสอบจากสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

 

ข้อสอบ Pre-Test หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ จำนวน 20 ข้อ

 

เข้าสู่บทเรียน