กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะทำงานการจัดการความรู้

สป.ยธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม
ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้นำความรู้มาพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพกิจกรรม