กิจกรรมตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข "My Way...ฝันให้ไกล ไปให้ถึง"

คณะทำงานการจัดการความรู้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  สป.ยธ. จัดกิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข"
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ "เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)"
ในชื่อหัวข้อ "My Way...ฝันให้ไกล ไปให้ถึง" โดยวิทยากรจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗

รูปภาพกิจกรรม >>>

ถอดองค์ความรู้ >>>