กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑ ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้กระทรวงยุติธรรม

คณะทำงานการจัดการความรู้

พบ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. ครั้งที่ ๑ "ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้กระทรวงยุติธรรม"
ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม
ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้นำความรู้มาพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพกิจกรรม