กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
โดย นางสาวอาภารัตน์ ศรีวิเชียร นักวิชาการคลังชำนาญการ วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง