การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของ สป.ยธ. ครั้งที่ 1/2563