การติดตามผลการจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ.

การติดตามผลการจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ.

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม  ชั้น ๒

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพมหานคร