การจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ. รุ่นที่ 2

การจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ. รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพมหานคร