การจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ. รุ่นที่ 1

การจัดทำชุดความรู้ สป.ยธ. รุ่นที่ ๑

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพมหานคร