โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ตามแนวทางของสำนักงาน กพร.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพมหานคร

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562   ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

3. การประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 5 เมษายน 2562    ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพมหานคร