การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำชุดความรู้โดยการใช้สื่อแบบผสมผสาน

การจัดทำชุดความรู้โดยการใช้สื่อแบบผสมผสาน

ระหว่างวันที่ 15 -18 มกราคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ