หลักสูตร การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย

หลักสูตร การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องสัมมนา ๐๒ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สกธ. อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรุงเทพฯ

และช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วิวิธกิจกรรม สกธ. อาคารรัฐประศาสนภักดี    ชั้น ๙

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรุงเทพฯ