กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สป.ยธ. ครั้งที่ 2/2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  กรุงเทพฯ