ข่าวประชาสัมพันธ์

4
12 มี.ค. 2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะทำงานการจัดการความรู้

สป.ยธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรมชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้นำความรู้มาพัฒนาตนเองพัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปภาพกิจกรรม

องค์ความรู้

วารสาร

16
แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สร. และ สป.ยธ.
06 มี.ค. 2563

แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สร. และ สป.ยธ.

18
คู่มือ กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงงาน (SUGGESTION SYSTEM)
23 ม.ค. 2563

คู่มือ กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงงาน (SUGGESTION SYSTEM)

45
คู่มือวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
28 ต.ค. 2562

คู่มือวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม