ข่าวประชาสัมพันธ์

93
02 มี.ค. 2561

การฝึกอบรบหลักสูตรนักจัดการความรู้ (KM facilitator) รุ่นที่ ๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การฝึกอบรบหลักสูตรนักจัดการความรู้ (KM facilitator) รุ่นที่ ๒โดย อ.สราวุฒิ พันธุชงค์ ช่วงที่ ๑ การเรียนรู้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) และกระบวนการจัดทำ KM ในงาน (KM in process)วันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ และ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาช่วงที่ ๒ การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการทำหน้าที่ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

67
02 มี.ค. 2561

หลักสูตร “การจัดทำชุดความรู้ด้วยการใช้เครื่องมือคู่มือการปฏิบัติงาน”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร “การจัดทำชุดความรู้ด้วยการใช้เครื่องมือคู่มือการปฏิบัติงาน”วันที่ ๑๒ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาอ.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ จากศูนย์พัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม๑) มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน๒) สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการจัดทำชุดความรู้ของหน่วยงานได้

73
02 มี.ค. 2561

โครงการ Show and Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ Show and Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีหัวข้อ “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้” โดย นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์กิจกรรม “ความสุข ความทรงจำ”โดย ปยธ. และข้าราชการ สป.ยธ. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐การเสวนา หัวข้อ “การก้าวข้ามขีดจำกัดในชีวิต”วิทยากร:๑. นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์สาวน้อยคิดบวก นักเรียนไทย ผู้ประสบเหตุตกรถไฟฟ้า ณ ประเทศสิงคโปร์จนสูญเสียขาทั้งสองข้าง๒. นายเดชชาติ พวงเกษมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้พิชิตภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง      

60
02 มี.ค. 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงานตามกฏระเบียบของทางราชการ”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงานตามกฏระเบียบของทางราชการ”โดย  นายอุทัย  ชาญ  นิติกรชำนาญการพิเศษหัวข้อ “How to Official Prototype”โดย  1. นายธวัชชัย  พลามิตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       2. นางอมรทิพย์ คล้ายบุญส่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ       3. นางสาวเสาวนีย์ จันทร์ชวลิต นักบริหารจัดการงานยุติธรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๑ คน ใช้งบประมาณ ๑๔,๙๒๕ บาท  

องค์ความรู้

5
03 ต.ค. 2561

ขั้นตอนการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเมื่อใกล้พ้นโทษ

สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

     ความรู้ในการประกอบอาชีพนั้นจำเป็นในการดำรงชีพเพื่อทำมาหาได้ เป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายหรือแผนงานที่สำคัญ เป็นองค์ความรู้ที่ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน วัตถุประสงค์  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักกิจการในพระดำริฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบขั้นตอนการช่วยเหลือและปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเมื่อพ้นโทษ ขั้นตอน         1. ประสานงานกับเรือนจำ เพื่อขอทราบจำนวนผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อนำมาคัดแยกและเตรียมความพร้อมในการกำหนดหลักสูตร     2. ลงพื้นที่เรือนจำเพื่อนำหลักสูตรการประกอบอาชีพถ่ายทอดให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ     3. ลงพื้นที่เพื่อตืดตามการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษว่าสอดคล้องกับอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่สำนักกิจการในพระดำริฯ  
2
03 ต.ค. 2561

ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานและงานวิเคราะห์ข้อมูล

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 1.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประสานงานด้านการตรวจราชการ ของเลขานุการผู้ตรวจราชการของสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานด้านการตรวจราชการ ตามมาตรฐานการประสานงานด้านการตรวจราชการของสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
1
03 ต.ค. 2561

โครงการให้ความรู้กฎหมาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2561

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับ๓๐)พ.ศ.๒๕๖๑ เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง ๑. ปรับกฎหมายรองรับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ  ๒. ทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่อยู่ในการบังคับคดี  ๒.๑ เบี้ยเลี้ยงชีพที่กฎหมายกำหนดไว้มีจำนวนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  ๒.๒ เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัดหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ  ๒.๓ เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันที่นายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่ายให้ รวมกันไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐บาท  ๒.๔ บำเหน็จหรือค่าชดเฉยหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันข้อ ๓ จำนวนไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐บาท  ๒.๕ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องจากความตายของบุคคลอื่นในจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพของผู้ตาย    

วารสาร

54
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน
01 พ.ค. 2561

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน