ข่าวประชาสัมพันธ์

205
02 มี.ค. 2561

การฝึกอบรบหลักสูตรนักจัดการความรู้ (KM facilitator) รุ่นที่ ๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การฝึกอบรบหลักสูตรนักจัดการความรู้ (KM facilitator) รุ่นที่ ๒โดย อ.สราวุฒิ พันธุชงค์ ช่วงที่ ๑ การเรียนรู้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) และกระบวนการจัดทำ KM ในงาน (KM in process)วันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ และ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาช่วงที่ ๒ การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการทำหน้าที่ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

137
02 มี.ค. 2561

หลักสูตร “การจัดทำชุดความรู้ด้วยการใช้เครื่องมือคู่มือการปฏิบัติงาน”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร “การจัดทำชุดความรู้ด้วยการใช้เครื่องมือคู่มือการปฏิบัติงาน”วันที่ ๑๒ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาอ.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ จากศูนย์พัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม๑) มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน๒) สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการจัดทำชุดความรู้ของหน่วยงานได้

170
02 มี.ค. 2561

โครงการ Show and Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ Show and Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีหัวข้อ “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้” โดย นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์กิจกรรม “ความสุข ความทรงจำ”โดย ปยธ. และข้าราชการ สป.ยธ. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐การเสวนา หัวข้อ “การก้าวข้ามขีดจำกัดในชีวิต”วิทยากร:๑. นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์สาวน้อยคิดบวก นักเรียนไทย ผู้ประสบเหตุตกรถไฟฟ้า ณ ประเทศสิงคโปร์จนสูญเสียขาทั้งสองข้าง๒. นายเดชชาติ พวงเกษมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้พิชิตภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง      

170
02 มี.ค. 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงานตามกฏระเบียบของทางราชการ”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงานตามกฏระเบียบของทางราชการ”โดย  นายอุทัย  ชาญ  นิติกรชำนาญการพิเศษหัวข้อ “How to Official Prototype”โดย  1. นายธวัชชัย  พลามิตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       2. นางอมรทิพย์ คล้ายบุญส่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ       3. นางสาวเสาวนีย์ จันทร์ชวลิต นักบริหารจัดการงานยุติธรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๑ คน ใช้งบประมาณ ๑๔,๙๒๕ บาท  

องค์ความรู้

150
03 ต.ค. 2561

ขั้นตอนการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเมื่อใกล้พ้นโทษ

สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

     ความรู้ในการประกอบอาชีพนั้นจำเป็นในการดำรงชีพเพื่อทำมาหาได้ เป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายหรือแผนงานที่สำคัญ เป็นองค์ความรู้ที่ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน วัตถุประสงค์  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักกิจการในพระดำริฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบขั้นตอนการช่วยเหลือและปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเมื่อพ้นโทษ ขั้นตอน         1. ประสานงานกับเรือนจำ เพื่อขอทราบจำนวนผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อนำมาคัดแยกและเตรียมความพร้อมในการกำหนดหลักสูตร     2. ลงพื้นที่เรือนจำเพื่อนำหลักสูตรการประกอบอาชีพถ่ายทอดให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ     3. ลงพื้นที่เพื่อตืดตามการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษว่าสอดคล้องกับอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่สำนักกิจการในพระดำริฯ  
78
03 ต.ค. 2561

ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานและงานวิเคราะห์ข้อมูล

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 1.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประสานงานด้านการตรวจราชการ ของเลขานุการผู้ตรวจราชการของสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานด้านการตรวจราชการ ตามมาตรฐานการประสานงานด้านการตรวจราชการของสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
61
03 ต.ค. 2561

โครงการให้ความรู้กฎหมาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2561

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับ๓๐)พ.ศ.๒๕๖๑ เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง ๑. ปรับกฎหมายรองรับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ  ๒. ทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่อยู่ในการบังคับคดี  ๒.๑ เบี้ยเลี้ยงชีพที่กฎหมายกำหนดไว้มีจำนวนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  ๒.๒ เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัดหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ  ๒.๓ เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันที่นายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่ายให้ รวมกันไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐บาท  ๒.๔ บำเหน็จหรือค่าชดเฉยหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันข้อ ๓ จำนวนไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐บาท  ๒.๕ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องจากความตายของบุคคลอื่นในจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพของผู้ตาย    

วารสาร

188
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน
01 พ.ค. 2561

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน