ข่าวประชาสัมพันธ์

511
23 เม.ย. 2563

การเรียนออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ

คณะทำงานการจัดการความรู้

Credit: สำนักงาน ก.พ.   แนะนำรายวิชา ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- คำอธิบาย: หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ ประกอบด้วย 5 รายวิชา ดังนี้1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25402) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 25393) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25514) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 25345) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร 1. ทำข้อสอบ Pre-Test หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ2. ศึกษาบทเรียนและผ่านการทำแบบทดสอบหลังเรียนครบทั้ง 5 รายวิชา ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด2.1 เกณฑ์การผ่านคือ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนข้อทั้งหมด2.2 หากทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่าน สามารถทำแบบทดสอบใหม่ได้อีก 2 ครั้ง3. ทำข้อสอบ Post-Test หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เกณฑ์การผ่านแบบทดสอบหลังเรียน และข้อสอบ Post-Test 1 เกณฑ์การผ่านคือ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนข้อทั้งหมด2 หากทำแบบทดสอบหลังเรียน/ข้อสอบ Post-Test ไม่ผ่าน สามารถทำแบบทดสอบใหม่ได้อีก 2 ครั้ง ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- บุคลากรที่ศึกษาหลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ ผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ถือว่าผ่านหลักสูตร และจะได้รับการแจ้งเกณฑ์การผ่านแบบทดสอบจากสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม   ข้อสอบ Pre-Test หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ จำนวน 20 ข้อ   เข้าสู่บทเรียน

159
12 มี.ค. 2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะทำงานการจัดการความรู้

สป.ยธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรมชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้นำความรู้มาพัฒนาตนเองพัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปภาพกิจกรรม

องค์ความรู้

419
14 พ.ค. 2563

การเรียนออนไลน์ผ่านระบบบริหารจัดการความรู้กระทรวงยุติธรรม

คณะทำงานการจัดการความรู้

รายวิชา   1. กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ     2. การเขียนหนังสือราชการ: เสริมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ   3. ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)   4. คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ   5. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย Google Docs, Google Sheets  และ Google Slides   6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)   7. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   8. การบริหารโครงการสำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ   9. ระเบียบแบบแผนของทางราชการ   10. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท   11. วินัยและจรรยาข้าราชการ   12. การพัฒนาการคิด   13. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน   14. Google Tools เพื่อการพัฒนางาน   15. การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล   16. ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล   17.นวัตกรรมการทำงานภาครัฐ   18. DATA Analysis   19. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

วารสาร

135
แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สร. และ สป.ยธ.
06 มี.ค. 2563

แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สร. และ สป.ยธ.

125
คู่มือ กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงงาน (SUGGESTION SYSTEM)
23 ม.ค. 2563

คู่มือ กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงงาน (SUGGESTION SYSTEM)

155
คู่มือวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
28 ต.ค. 2562

คู่มือวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม