ข่าวประชาสัมพันธ์

68
02 มี.ค. 2561

การฝึกอบรบหลักสูตรนักจัดการความรู้ (KM facilitator) รุ่นที่ ๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การฝึกอบรบหลักสูตรนักจัดการความรู้ (KM facilitator) รุ่นที่ ๒โดย อ.สราวุฒิ พันธุชงค์ ช่วงที่ ๑ การเรียนรู้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) และกระบวนการจัดทำ KM ในงาน (KM in process)วันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ และ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาช่วงที่ ๒ การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการทำหน้าที่ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

50
02 มี.ค. 2561

หลักสูตร “การจัดทำชุดความรู้ด้วยการใช้เครื่องมือคู่มือการปฏิบัติงาน”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร “การจัดทำชุดความรู้ด้วยการใช้เครื่องมือคู่มือการปฏิบัติงาน”วันที่ ๑๒ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาอ.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ จากศูนย์พัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม๑) มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน๒) สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการจัดทำชุดความรู้ของหน่วยงานได้

42
02 มี.ค. 2561

โครงการ Show and Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ Show and Share สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีหัวข้อ “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้” โดย นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์กิจกรรม “ความสุข ความทรงจำ”โดย ปยธ. และข้าราชการ สป.ยธ. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐การเสวนา หัวข้อ “การก้าวข้ามขีดจำกัดในชีวิต”วิทยากร:๑. นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์สาวน้อยคิดบวก นักเรียนไทย ผู้ประสบเหตุตกรถไฟฟ้า ณ ประเทศสิงคโปร์จนสูญเสียขาทั้งสองข้าง๒. นายเดชชาติ พวงเกษมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้พิชิตภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง      

50
02 มี.ค. 2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงานตามกฏระเบียบของทางราชการ”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงานตามกฏระเบียบของทางราชการ”โดย  นายอุทัย  ชาญ  นิติกรชำนาญการพิเศษหัวข้อ “How to Official Prototype”โดย  1. นายธวัชชัย  พลามิตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       2. นางอมรทิพย์ คล้ายบุญส่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ       3. นางสาวเสาวนีย์ จันทร์ชวลิต นักบริหารจัดการงานยุติธรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๑ คน ใช้งบประมาณ ๑๔,๙๒๕ บาท  

องค์ความรู้

9
18 มิ.ย. 2561

กระบวนงานด้านการบริหารความรู้ด้านงานสารบรรณ

สำนักงานกองทุนยุติธรรม

"Ba" เวทีแลกเปลี่ยน OPK สำนักงานกองทุนยุติธรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 22 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเผยแพร่วิดีโอการแนะนำการทำหนังสือราชการภายในด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016 จัดทำโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ร่วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้บุคลากรสามารถใช้สื่อ OPK สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

วารสาร

34
คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน
01 พ.ค. 2561

คู่มือการติดต่อขอรับงานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน